Политика на интегрираната система за управление  на ръководството на “ТЕРЕМ-ОВЕЧ” ЕООД - град Провадия


Политиката по качеството, околната среда и ЗБУТ на „ТЕРЕМ-ОВЕЧ“ ЕООД е насо-чена към непрекъснато подобряване на системата за управление на организацията, с цел възмож-но най-пълното удовлетворяване на исканите и очакваните потребности на клиентите при ремонт на бронирана и друга техника, проектиране и производство на специализирано оборудване, в съ-ответствие с обхвата на интегрираната система, в условия на ефикасно управление на аспектите на околната среда и рисковете.

За гарантиране на тази цел, ръководството на организацията се ангажира да поддържа и непрекъснато да подобрява ефикасността на интегрираната система за управление, да удовлет-ворява изискванията на приложимите законови, задълженията за спазване и други приети изиск-вания, да предотвратява замърсяването на околната среда, на нараняванията и заболяванията, и да повишава резултатността спрямо околната среда.

Ще управляваме интегрираната система като:

• Насочваме опита знанията и усилията си към пълно изясняване и задоволяване на изискванията на нашите клиенти;

• Определяме, преследваме и реализираме целите по отношение на качеството, околна среда и ЗБУТ, които формулираме и отчитаме при прегледите от ръководството;

• Непрекъснато разработваме и внедряваме мерки, които да доведат до подобря-ване на ефикасността на ИСУ;

• Изискваме ниво на отношения с нашите партньори и доставчици, което покри-ва критериите ни по отношение на качеството на закупуваните стоки и услуги и управлението на значимите аспекти по околна среда;

• Стимулираме и подкрепяме всеки един от нас да изпълнява задълженията си при контролирани, здравословни и безопасни условия на труд.

Основен критерий за постигнат успех на организацията ни са доволните клиенти, повишена резултатност по околна среда и работа без трудови инциденти и злополуки.

Като управител на „ТЕРЕМ-ОВЕЧ“ ЕООД декларирам още ангажиментите си за из-пълнение изискванията на стандарти БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007, както и за осигуряване на всички ресурси за непрекъснато подобряване на ефикас-ността на внедрената Интегрирана система за управление.

Управител – Иван Георгиев

гр. Провадия 30.07.2018 г.


 

„ТЕРЕМ-ОВЕЧ” ЕООД е в процес на конструктивна разработка на следните изделия:

  • Жилищни модули за временно настаняване на бежанци и хора засегнати от природни бедствия и аварии
  • Нови специализирани надстройки за автомобили
  • Корабно обзавеждане
  • Приспособления за челен товарач
  • Разработване и усвояване на нова технология за брониране на автомобили и модули

„ТЕРЕМ-ОВЕЧ” ЕООД Провадия реализира успешно Европейски проект: „Подобряване на условията на труд в ТЕРЕМ-ОВЕЧ ЕООД” по Договор №ESF 2303-03-02014 по схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001- 2.3.03 „Безопасен труд”. Приоритетна ос : Повишаване производителността и адаптивността на заетите от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. (31.10.2014г.)


„ТЕРЕМ-ОВЕЧ” ЕООД Провадия взе участие на международното изложение „ХЕМУС – отбрана, антитероризъм и сигурност 2014” в Пловдив. (28.05.-31.05.2014)