ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД на ръководството на “ТЕРЕМ-ОВЕЧ” ЕООД - град Провадия


“ТЕРЕМ-ОВЕЧ” ЕООД - град Провадия е с многогодишна история и опит в областта на основния ремонт на дизелови двигатели, автомобили, автобуси, трактори, булдозери и челни товарачи, ремонт и производство на военна и специална продукция. Брониране на автомобили за специално предназначение и производство на постови бронирани кабини. Проектиране и производство на 20 фута контейнери и фургони. Проектиране и производство на корпусна мебел. Производство на РVС дограма. Производство и ремонт на корабно оборудване

Основната ни цел е да се постигне нарастване на удовлетвореността на клиентите чрез изпълнение на техните изисквания.

Ръководството на “ТЕРЕМ-ОВЕЧ” ЕООД - град Провадия  официално декларира своята политика по управление на качеството, здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда, която е огласена,разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в дружеството.
Политиката на управление на “ТЕРЕМ-ОВЕЧ” ЕООД град Провадия е насочена към:
Осъзнато високо качество в дейността на всеки, за пълно удовлетворяване изискванията на клиентите с качествен ремонт и произвеждана продукция, отговаряща на техническите изисквания, стандарти и националното законодателство при осигурени безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда.
В този смисъл  Ръководството на “ТЕРЕМ-ОВЕЧ” ЕООД – Провадия провежда активна и целенасочена политика в следните направления:

1. Качество в работата
Осигуряване приоритет на качеството в дейността на всички структури на дружеството и поставяне на качеството на извършените дейности в пълно съответствие с изискванията и нормативните документи. Създаване на условия за използване на качествени материали и технологии при ремонта и произвеждането на продукцията.
Оптимизиране на процесите в дружеството – за адекватност, целесъобразност и съответствие с регламентираните изисквания, на базата на непрекъснато усъвършенстване и развитие. Прилагане изискванията за качество към продуктите и услугите предоставени от доставчици и подизпълнители на дружеството.
2. Безопасни условия на труд
Създаване на такива условия на труд, които не водят до професионални заболявания и злополуки при работа и създават предпоставка за физическо, психическо и социално благополучие на персонала на дружеството.
Реализация на по - високи от минималните изисквания, определени нормативно като най – малки допустими изисквания за опазване на здравето на работещите и осигуряване на тяхната безопасна работа, с което да осъществи по – добро ниво на предпазване на работниците и служителите на дружеството.
Прилагане на принципа на превантивност, който се състои в предприемане на мерки за предотвратяване/недопускане на професионални рискове, пораждащи трудови злополуки и професионални заболявания в трудовия процес, като мерките за осигуряване на ЗБУТ се разработват и внедряват във всички фази на инвестиционния процес, в етапа на проектиране и конструиране. 
3. Опазване на околната среда
Извършване периодичен екологичен преглед, свързан с анализ на въпросите, свързани с околната среда и въздействието върху нея, при изпълнение на дейностите на дружеството и определяне, контрола, управлението на аспектите на околната среда;
Провеждане на комплекс от дейности за опазване на околната среда, които са насочени срещу предотвратяването деградацията на околната среда, към нейното възстановяване, запазване и подобряване;
Засилен контрол върху дейностите извършвани на територията на дружеството, с цел предотвратяване на евентуално вредно въздействие върху нея.
Спазване на приложимите правни и други изисквания при  управление на оценените аспекти на околната среда, свързани с въздуха, водата, почвата, персонала и обществото – отпадъци / строителни, битови, опаковки, хигиенни материали,/ замърсяване / прах, шум, вибрации, масла, нефтено водни образувания и др. резултат от ремонтната и производствена дейност/, ресурси /строителни материали, горива, вода , енергии и др./.
Постигане на резултатност спрямо околната среда, изразена в измерими данни от управлението на всички аспекти на околната среда.
4. Работници и служители
Планирано и текущо  провеждане на обучение за повишаване квалификацията на л/с за постоянни и измерими подобрения в работата, за осигуряване здравословни и безопасни условия на труд .
Прилагане на подходящи методи и мерки за повишаване на мотивацията на персонала за участие във всички процеси, свързани с постигане на целите на дружеството, за качество на извършваните дейности, здравословните и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.
5. Клиенти
Ефективно и ефикасно използване наличните материални, човешки и финансови ресурси, съобразно нуждите и потребностите на клиентите;
Отношенията с клиентите се създават, подържат и развиват на основата на честност и коректност;
Събирането на информацията от клиентите за качеството на извършените ремонтни дейности и произвеждана продукция и дали удовлетворяваме техните потребности и очаквания.
6. Анализ и оценка
Периодичен анализ и оценка на постигнатите резултати от повишаване на качеството на ремонтните дейности и системен контрол за изпълнението на поставените задачи във всички звена  на дружеството и подизпълнителите;
Анализ на провежданите мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазването на околната среда – оценка за тяхната ефективност/резултатност;
Осигуряване на постоянно подобрение на дейността на дружеството , чрез вземане на решения и набелязване на нови цели, основани на постигнатите до момента резултати;
Усъвършенстване на технологичните управленчески процеси, свързани с управление на качеството на извършваните ремонтни дейности и произвеждана продукция, осигуряване здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.
7. Машини и съоръжения
Непрекъснато подържане в изправност на машинния парк, източниците на енергийни ресурси, комукационно и компютърно оборудване на дружеството за осигуряване на качество във всички дейности извършвани от дружеството както гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.
8. Нормативни документи
Периодичен анализ на националните и международни нормативни документи, оценка за отражението им върху извършваните от дружеството дейности, както и непрекъснат контрол за изпълнението на всички задължения, наложени от тези документи.

За изпълнението на тази политика, ръководството на  “ ТЕРЕМ  - ОВЕЧ” ЕООД гр.Провадия разработи и внедри ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ, отговаряща на стандартите БДС EN ISO 9001-2008 и AQAPs –2110, ISO14001-2004, BS OHSAS 18001-2007 
Интегрираната система за управление на “ ТЕРЕМ  - ОВЕЧ“ ЕООД е изградена на база международните и национални стандарти  БДС EN ISO 9001-2008 и AQAPs –2110, ISO14001-2004, BS OHSAS 18001-2007.
Документирането на системата е осъществено на четири нива: Наръчник на интегрираната система за управление, Основни и Работни процедури, Работни инструкции  и Оперативни документи.

Всеки служител е отговорен за изпълнение на своите задължения. При забелязване на грешки, пропуски и недостатъци е длъжен да ги отстрани, ако са в пълномощията му или незабавно да уведоми прекия си ръководител за предприемане на съответните мерки;
 Избягването и предотвратяването на пропуските и грешките е по важно тяхното отстраняване;
 Квалификацията и професионализма на всеки служител е гаранция за качественото изпълнение на ремонтните дейности, качеството на произвежданата продукция и удовлетворяване изискванията на клиента и нормативните документи;
 Организацията за осъществяването на целите по качество, управление на здравословните и безопасни условия на труд и опазването на околната среда има първостепенно значение в нашата дейност. Това е задължение на всеки ръководител;
 Управителят делегира права на ръководния персонал за постигане на целите по качество, здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда. Той очаква и ще взисква от всеки служител лично участие за постигане на тези цели, с което непрекъснато да се подобрява ефективността от Интегрираната система за управление;
 Политиката по качество, Наръчника на интегрираната система за управление и документираните процедури и инструкции са задължителни за всички служители на дружеството.

В тази връзка ръководството ще изисква от всички ръководители, служители и работници от всички звена на  “ ТЕРЕМ- ОВЕЧ“ ЕООД, да проявяват в ежедневната си работа висок професионализъм, технологична дисциплина и отговорност, да познават добре Интегрираната система за управление, да спазват стриктно изискванията, регламентирани в документите на системата и активно да съдействат за нейното развитие

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Като Управител на “ТЕРЕМ-ОВЕЧ” ЕООД - град Провадия,

ДЕКЛАРИРАМ


Личното си участие и отговорност за пълното осъществяване на набелязаната политика по качеството, околната среда и безопасни условия на труд осигуряващи просперитета на “ТЕРЕМ-ОВЕЧ” ЕООД - град Провадия.

 


Дата           УПРАВИТЕЛ “ТЕРЕМ-ОВЕЧ” ЕООД
……………….                     ГРАД ПРОВАДИЯ
               ИНЖ.__________/ГЕОРГИЕВ/

 

„ТЕРЕМ-ОВЕЧ” ЕООД е в процес на конструктивна разработка на следните изделия:

  • Жилищни модули за временно настаняване на бежанци и хора засегнати от природни бедствия и аварии
  • Нови специализирани надстройки за автомобили
  • Корабно обзавеждане
  • Приспособления за челен товарач
  • Разработване и усвояване на нова технология за брониране на автомобили и модули

„ТЕРЕМ-ОВЕЧ” ЕООД Провадия реализира успешно Европейски проект: „Подобряване на условията на труд в ТЕРЕМ-ОВЕЧ ЕООД” по Договор №ESF 2303-03-02014 по схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001- 2.3.03 „Безопасен труд”. Приоритетна ос : Повишаване производителността и адаптивността на заетите от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. (31.10.2014г.)


„ТЕРЕМ-ОВЕЧ” ЕООД Провадия взе участие на международното изложение „ХЕМУС – отбрана, антитероризъм и сигурност 2014” в Пловдив. (28.05.-31.05.2014)